Spring naar content

Privacy Policy

Privacybeleid Maarten Makelaardij

Algemene informatie

Hierbij treft u de Privacy Policy van Maarten Makelaardij aan. Deze Privacy Policy geldt in aanvulling op het Algemene Privacyreglement van de Vereniging VBO Makelaars.

Maarten Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maarten Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Maarten Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit telefonisch via 010-8181487 of mailen naar info@maartenmakelaardij.nl.

Klik op de links hieronder om naar het onderdeel van jouw keuze te gaan.

Privacy policy Maarten Makelaardij

Privacy policy online bieden

AVG verklaring

Privacy Policy Maarten Makelaardij 

Persoonsgegevens van verkopers/ (aspirant) kopers/ woningzoekenden/ medewerkers en derden (o.a. leveranciers) worden door Maarten Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Het onderhouden van professioneel contact in het kader van een (te verkopen) woning;
 • Op de hoogte houden van het aanbod via het woningzoekendensysteem;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Uw persoonsgegevens worden door Maarten Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van kopers en verkopers

Persoonsgegevens van kopers en verkopers worden door Maarten Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maarten Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Kopie ID.

Uw persoonsgegevens worden door Maarten Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (o.a. courtagenota).

Persoonsgegevens van woningzoekenden

Persoonsgegevens van onze woningzoekenden database wordt door Maarten Makelaardij ten behoeve van de volgende doelstelling verwerkt: het informeren van de persoon over het nieuwe woningaanbod door middel van e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het woningzoekende inschrijfformulier

Voor de bovenstaande doelstelling kan Maarten Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Maarten Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is. De woningzoekende heeft het recht om te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot Maarten Makelaardij (info@maartenmakelaardij.nl).

Persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Maarten Makelaardij verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maarten Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Deze persoonsgegevens worden door Maarten Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor maximaal 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie.

Persoonsgegevens van derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een veilige internetomgeving;
 • Het verzorgen van een veilige ICT-omgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van marketinguitingen;
 • Het transport van verkochte woningen bij de notaris.

Hoe beveiligen wij de gegevens?

De bescherming van de persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij Maarten Makelaardij. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen en klachten

Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 010-8181487 of mailen naar info@maartenmakelaardij.nl.